SplDoublyLinkedList::key

(PHP 5 >= 5.3.0, PHP 7, PHP 8)

SplDoublyLinkedList::key現在のノードのインデックスを返す

説明

publicSplDoublyLinkedList::key(): mixed

この館数は、現在のノードのインデックスを返します。

パラメータ

この関数にはパラメータはありません。

返り値

現在のノードのインデックスを返します。